يکشنبه 23 خرداد 1400

برنامه حضور مدیران گروه و اساتید راهنما در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

برنامه حضور مدیران گروه و اساتید راهنما در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98


برنامه حضور مدیران گروه و اساتید راهنما در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بشرح جدول ذیل می باشد.

دانلود برنامه حضور مدیران گروه و اساتید راهنما


گروه بندی