يکشنبه 23 خرداد 1400

تماس باما

تماس باما


آدرس :

اروميه – بلوار شهيد باهنر روبروي مجتمع فرهنگي هنري شمس پلاک 201


تلفن تماس :

 • 044.33827174
 • 044.33855298
 • 044.33828351
 • 044.33821179

شماره هاي داخلی :

 • ریاست101
 • حراست103
 • دبیرخانه104
 • آموزش 105 و 106
 • امور دانشجویان107
 • برنامه ریزی آموزشی 108
 • کتابخانه111
 • گروه تربیت بدنی 112
 • امور مالی115
 • مشاور فرهنگی116

نمابر :

044.33839350