يکشنبه 26 خرداد 1398

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی


کارشناسی ارشد ناپیوسته
1 حقوق عمومی 
کارشناسی پیوسته
1 آموزش زبان انگلیسی
2 مترجمی زبان انگلیسی
3 تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 فقه و حقوق اسلامی
5 روانشناسی
6 حقوق