دانشگاه آذرآبادگان
سه شنبه 23 مرداد 1397

رشته های تحصیلی

گروه بندی


رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی

 

عنوان رشته دانلود چارت بندی موسسه دانلود سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش تجارت الکترونیک [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش بازرگانی بین الملل [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت استراتژیک [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی تولید و عملیات [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت مالی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته روانشناسی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته حقوق [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مدیریت ICT [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارداني ناپیوسته مدیریت بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی کاربردی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی ناپیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی ناپیوسته امور بانکی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارداني ناپیوسته امور مالی و مالیاتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارداني پیوسته علمی کاربردی امور اداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی پیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]