دانشگاه آذرآبادگان
سه شنبه 23 مرداد 1397

پروفسور رسول خدابخش نماینده استاندار محترم و رییس هیات امنا